Ren-Feng LI, Xiang-Qin TIAN, Yan YU, Jin-Qing JIANG, San-Hu WANG, Zi-Liang WANG, Jin-You MA, Li-Rong WANG, Shou-Ping ZHANG, Yan-Yan YANG. Development and Evaluation of an ELISA System for Detection of PEDV-Specific IgA Antibodies in Colostrum. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (5): 717-723, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19776