Jianlei JIA, Qinwen ZHANG, Qian CHEN, Hongjian ZHANG, Fangming LIN, Gavin LEAR, Jing ZHAO. Differential Expression of Proteins in Datong Yak and Chaidamu Yellow Cattle Longissimus Lumborum Muscles and Relation to Meat Water Holding Capacity. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (5): 691-700, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19734