Jihai YI, Yueli WANG, Xiaoyu DENG, Zhiran SHAO, Huan ZHANG, Benben WANG, Junbo ZHANG, Tiansen LI, Chuangfu CHEN. The Role of JAK2/STAT3 Signaling Pathway Regulation in Macrophage Apoptosis During Brucella M5-90 Infection. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (4): 563-570, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19590