Jingjing REN, Mingwei YANG, Genqiang YAN, Jianjun JIANG, Pengyan WANG. In vitro Model of the Blood-brain Barrier Established by Co-culture of Primary Sheep Cerebral Microvascular Endothelial and Astrocyte Cells. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (3): 379-386, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.19003