Xiongyan LIANG, Lan LIU, Chun FANG, Yufang GU, Tuofan LI, Yuying YANG. Identified Novel Deletions in the Genomes of Avian Endogenous Retroviruses ev/J in Chicken Breeds in China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (3): 409-414, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.19079