Ru-Jing CHEN, Ting-Ting LAI, Qiu-Yong CHEN, Xue-Min WU, Yong-Liang CHE, Shan YAN, Chen-Yan WANG, Long-Bai WANG, Lun-Jiang ZHOU. Genetic Characterization of Porcine Parvovirus 7 (PPV7) Isolates in Fujian, China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (3): 473-477, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.19202