Lin-sheng GUI, Zhi-you WANG, Jian-lei JIA, Cheng-tu ZHANG, Yong-zhong CHEN, Sheng-zhen HOU. IGF-1 Gene Polymorphisms Influence Bovine Growth Traits in Chinese Qinchuan Cattle. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (3): 387-392, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.19036