Guo-Zhen LIN, Yi-Zhong LIU, Kui-Zheng CAI, Jun-Lin LIU, Zhong-Ren MA. Immunogenicity of Recombinant Adenovirus Co-expressing the L7/L12 and BCSP31 Proteins of Brucella abortus. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (2): 211-217, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18644