Zhihao DONG, Yuanyuan CHEN, Wei YANG, Ruirui LI, Sansi GAO, Ping HE, Baoyin HUANG, Runqi LIU, Han GUO, Renxu CHANG, Cheng XIA, Chuang XU. Effect of Exogenous Fibroblast Growth Factor-21 on Inflammation in a High-fat Diet and Cholesterol Mice Model. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 61-68, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18282