Heng YANG, Cong YUAN, Yanping LIANG, Manjun ZHAI, Jingbo CHEN, Zongsheng ZHAO. Association Study Between Mannose-Binding Lectin (MBL) Polymorphisms and Serum MBL Protein Levels After Mycoplasma ovipneumoniae Infection in Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 17-23, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18131