Zhangcheng LI, Fangjun CHENG, Shimei LAN, Zuoyong ZHOU, Yifei HE, Sishi CHEN, Mengna JIANG, Yingying SUN. Molecular Characteristics of Pasteurella multocida Strains Isolated from Poultry in China and Genetic Analysis of Strains in Terms of the tonB Gene. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 91-98, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18405