Zongsheng ZHAO, Heng YANG, Yaosheng YU, Yifan XIE, Manjun ZHAI, Huihui LIANG. Identification of SNP Within the Sheep RXRG Gene and Its Relationship with Twinning Trait in Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 39-43, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18194