Chao WANG, Ligen ZHANG, Farman Ali SIYAL, Daryoush BABAZADEH, Jintian HE, Lili ZHANG, Xiang ZHONG, Tian WANG. Intrauterine Growth Retardation Enhances Intestinal Autophagy and Proliferation in Rat Pups Responding to Colostrum. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 9-16, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18041