Xiaojing XIA, Huihui ZHANG, Likun CHENG, Shouping ZHANG, Lei WANG, Shuguang LI, Zhiqiang SHEN, Gaiping ZHANG, Jianhe HU. Development of PPA-ELISA for Diagnosing Streptococcus suis Infection Using Recombinant Sao-M Protein As Diagnostic Antigen. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 989-996, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.18110