Wei YANG, Chuang XU, Cheng XIA, Yuanyuan CHEN, Jiasan ZHENG, Xinwei LI, Guowen LIU, Xiaobing LI. Ultrasound Evaluation of Negative Energy Balance-Induced Fatty Liver in Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 887-893, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.17932