Ling YANG, Baoliang LIU, Xianxi YAN, Leying ZHANG, Feng GAO, Zhichao LIU. Expression of ISG15 in Bone Marrow During Early Pregnancy in Ewes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (5): 767-772, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2017.17726