Xiaocong LI, Xuemei DING, Xi PENG, Xiaofeng CHI, Hengmin CUI, Zhicai ZUO, Jing FANG. Effect of Chitosan Oligosaccharides on Antioxidant Function, Lymphocyte Cycle and Apoptosis in Ileum Mucosa of Broiler. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (4): 571-577, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.17329