YURDAKÖK-DİKMEN B, TEKİN K, TIRPAN MB, DAŞKIN A, FİLAZİ A. In Vitro Toxicity of Some Pesticides on Goat and Dog Spermatozoa. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (2): 297-303, 2017. DOI: 10.9775/kvfd.2016.16501