BUDAK YILDIRAN, YILDIZ K, ÇAKIR Ş, GAZYAĞCI AN. Kırıkkale bölgesinde koyun kökenli Echinococcus granulosus izolatlarının moleküler karakteri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (2): 245-250, 2010. DOI: 10.9775/kvfd.2009.638