Jianlei JIA, Dejuan XIE, Yingying ZHANG, Huaixia ZHANG, Liping ZHANG, Shengzhen HOU, Qian CHEN. Association of BMPR-1B Gene 3"-UTR Region Polymorphism with Litter Size in Tibetan Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 27 (3): 285-289, 2021. DOI: 10.9775/kvfd.2020.25064