Jingru GUO, Huijie HU, Hongrui LIU, Jianbin YUAN, Xu ZHANG, Hong JI. Protective Effects of Adenovirus-Mediated Overexpression of Heat Shock Protein 70 (HSP70) in Rat Liver Cells Against Oxidative Stress. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (5): 637-645, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2020.24079