Kaiqi LIAN, Mingliang ZHANG, Lingling ZHOU, Yuwei SONG, Xianjun GUAN. Screening of Chinese Medicinal Herbs for Anthelmintic Efficacy Against Gyrodactylus kobayashii (Monogenea) in Goldfish (Carassius auratus). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (3): 357-363, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23196