Xingxing ZHANG, Jie LI, Ling ZHANG, Jun QIAO, Qingling MENG, Ying CHEN, Kuojun CAI, Xin HUANG, Tongzhong WU, Mengli HAN, Fagang ZHONG. Phylogenetic Grouping and Antimicrobial Resistance Profiles of Escherichia coli Isolated from Calves in Xinjiang, China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (3): 329-335, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.23046