Lixia WANG, Mengfan QIAO, Qingling MENG, Jun QIAO, Yehui WU, Jing GUO, Xifeng WANG, Jie LI, Xingxing ZHANG, Xuepeng CAI. Effects of RNase III rncS Gene Deletion on Stress Response, Biofilm Formation and Virulence of Listeria monocytogenes. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (2): 269-277, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22932