Lin-Sheng GUI, Yang-Yang JIANG, Gui-Yao LIU, Jian-Lei JIA, Ming-De CHU, Sheng-Zhen HOU, Zhi-You WANG. Polymorphism in GHRH Gene and Its Association with Growth Traits in Tibetan Sheep. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (1): 151-155, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22522