Ming PANG, Xiong GUAN, Chen-Xiang ZUO, Ming-Jie LIU, Saad REHMAN, Qin-Lei FAN, Ping LU, De-Kun CHEN, Wen-Tao MA. Development of a Monoclonal Antibody to Detect αs1-casein in the Milk of Healthy and Mastitis-Affected Goats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 26 (1): 71-74, 2020. DOI: 10.9775/kvfd.2019.22287