Shiyun TANG, Shijin GUO, Jianjun WANG, Yumao WANG, Shijun FU, Zhiqiang SHEN. Relationship Between Polyunsaturated Fatty Acids and Animal Production: A Review. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 731-740, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21341