Yong-Hong LIU, Kai-Rui LI, Bo HE, Fei LI, Lu-Yao ZHANG, Jiao-Jiao PAN, Qiang-Rong WANG, Li ZHAO. Preliminary Study of High Efficiency Vaccine of Rhipicephalus (Boophilus) microplus in South Xinjiang, China. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (4): 483-490, 2019. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21125