Jishan LIU, Shuguang LI, Xiaojing XIA, Hongmei HU, Qiang FU, Yueqiang XIAO, Guanggang QU, Zhiqiang SHEN, Likun CHENG. Optimization of Culture Conditions for High Cell-Density Fermentation of Bovine Escherichia coli. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (5): 735-742, 2018. DOI: 10.9775/kvfd.2018.19884